15 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ นายกฯ คนที่ 7

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ นายกฯ คนที่ 7

HistAstro.blogspot.com

Dr.Pridi Banomyong, 7th Prime Minister of Thailand;
Wikimedia Commons.


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2443 เวลา 13.00 น. ณ เรือนแพหน้าวัดพนมยงค์ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครอบครัวชาวนา เป็นบุตรของนายเสียงและนางลูกจันทน์ พนมยงค์ 

ผู้เขียนค้นพบหลักฐานเวลาเกิดได้จากสองแหล่งที่ห่างกันเล็กน้อย จึงจัดทำดวงแบบสิบลัคนาไว้สองแบบ นักโหราศาสตร์สามารถลองใช้ความรู้วิเคราะห์ว่าควรเป็นแบบใด แต่ความเป็นผู้ริเริ่มและผู้นำในด้านต่างๆ ที่โดดเด่นทำให้ผู้เขียนตัดสินใจวางลัคนาท่านไว้ที่ราศีผู้นำ และไม่ว่าจะวางดวงชาตาแบบไหนก็บ่งบอกว่าสติปัญญาเป็นเลิศและสามารถเรียนจบได้ถึงระดับด็อกเตอร์แน่นอน และดวงชาตาบ่งบอกว่าท่านจะต้องเสียบุตรหรืออยู่ห่างไกลจากบุตรและก็เป็นความจริงที่บุตรของท่านเสียชีวิตก่อนท่าน รวมถึงปีที่สมรสก็ตรงกับเวลาที่ควรมีคู่ในดวงชาตา

ดร.ปรีดีสมรสกับท่านผู้หญิงพูนศุข ณ ป้อมเพชร์  (ธิดามหาอำมาตย์ตรี พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร) กับคุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา (สุวรรณศร)) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2471 โดยท่านผู้หญิงมีอายุอ่อนกว่าปรีดี 12 ปี มีบุตร-ธิดาด้วยกันทั้งหมด 6 คน

บรรพบุรุษของดร.ปรีดีตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้วัดพนมยงค์มาช้านาน บรรพบุรุษข้างบิดาสืบเชื้อสายมาจากพระนมในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อ "ประยงค์" พระนมประยงค์เป็นผู้สร้างวัดในที่สวนของตัวเอง วัดนั้นได้ชื่อตามผู้สร้างว่า วัดพระนมยงค์ หรือ วัดพนมยงค์ ภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 ทายาทจึงได้ใช้นามสกุลว่า "พนมยงค์"

หลังสอบไล่ได้ชั้นมัธยม 6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดสำหรับหัวเมือง (โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) แล้ว ปรีดีได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในปี 2460 อายุได้ 17 ปี เข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่เนติบัณฑิตยสภา ปรีดีรู้สึกประทับใจกับอาจารย์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อ เลเดแกร์ (Laydeker) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงยุติธรรมด้วย ต่อมาสอบไล่วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตได้ในขณะมีอายุ 19 ปี ต่อมาได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรมให้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในปี 2463 ท่านใช้เวลาเรียนเตรียมภาษาฝรั่งเศส ภาษาละติน และภาษาอังกฤษก่อนหนึ่งปี แล้วสามารถสอบเข้าศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยก็อง (Université de Caen) จนสอบไล่ได้ปริญญารัฐเป็น "บาเชอลีเย" สาขากฎหมาย (bachelier en droit) และได้ปริญญารัฐเป็น "ลีซ็องซีเย" สาขากฎหมาย (Licencié en Droit) ตามลำดับ ทั้งนี้หลักสูตรลีซ็องซีเยของฝรั่งเศสได้รวบรวมความรู้หลายด้าน ทั้งการยุติธรรม ศาล มหาดไทย คลัง ต่างประเทศ ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีสในปี 2469 นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ปริญญาเอกแห่งรัฐ (doctorat d'état) เป็น "ดุษฎีบัณฑิตกฎหมาย" (docteur en droit) ฝ่ายนิติศาสตร์ (sciences juridiques) นอกจากนี้ท่านยังสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง (diplôme d'études supérieures d'économie politique) อีกด้วย

เมื่อกลับถึงจังหวัดพระนครในเดือนเมษายน 2470 ท่านเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการกรมร่างกฎหมาย (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงประดิษฐ์มนูธรรม" (ต่อมาได้ลาออกจากบรรดาศักดิ์ในปี 2485) 

นอกจากงานที่กรมร่างกฎหมายแล้ว ดร.ปรีดียังเป็นอาจารย์ผู้สอนที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ในชั้นแรกได้สอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและสมาคม ต่อมาได้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล ในปี 2474 ดร.ปรีดีเป็นคนแรกที่เริ่มสอนวิชากฎหมายปกครอง (Droit Administratif) กล่าวกันว่าวิชากฎหมายปกครองนี้ เป็นวิชาที่สร้างชื่อเสียงแก่ปรีดีเป็นอย่างมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งและมีหน้าที่การงานหลายบทบาทไม่ว่าเป็นนักกฎหมาย อาจารย์ นักกิจกรรม นักการเมือง และนักการทูตชาวไทยผู้ได้รับการยกย่องเกียรติคุณอย่างสูง เป็นรัฐบุรุษอาวุโส ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 และรัฐมนตรีหลายกระทรวง หัวหน้าสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ประศาสน์การ (ผู้ก่อตั้ง) มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารชาติไทย (ปัจจุบันคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย)

เวลา 11 นาฬิกาเศษ ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ดร.ปรีดี พนมยงค์ สิ้นใจด้วยอาการหัวใจวายขณะกำลังเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะทำงาน ณ บ้านอ็องโตนี ชานกรุงปารีส รวมอายุ 82 ปี 11 เดือน 21 วัน

ครอบครัวให้อัญเชิญอัฐิของดร.ปรีดีกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2529

ทุกวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล เมื่อ ค.ศ. 2000 ศจ.ดร.ปรีดีได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และได้มีการบรรจุชื่อไว้ในปฏิทินเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของยูเนสโกอีกด้วย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

              สมัยที่ 1 - 24 มีนาคม 2489 - 7 มิถุนายน 2489

              สมัยที่ 2 - 7 มิถุนายน 2489 - 11 มิถุนายน 2489

              สมัยที่ 3 - 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

15 มีนาคม 2564: 13.16 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ปรีดี พนมยงค์

12 มีนาคม 2564

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกฯ คนที่ 6

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกฯ คนที่ 6

HistAstro.blogspot.com


Seni Pramoj, 6th Prime Minister of Thailand;
Image Credit: Wikimedia Commons

หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนักการเมือง นักกฎหมาย นักการทูต และ นักวิชาการชาวไทย อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 4 สมัย ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนเข้าสู่วงการเมือง เคยเป็นผู้พิพากษา และเคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา มาก่อน

ม.ร.ว.เสนีย์ เกิดวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2448 เวลาใกล้รุ่ง ที่ค่ายทหาร ในจังหวัดนครสวรรค์  เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ กับหม่อมแดง (บุนนาค) 

ชื่อ "เสนีย์" หมายถึง ทหาร หรือ เสนาบดี ได้รับพระราชทานนามนี้จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สันนิษฐานว่า เนื่องจากเสด็จพ่อ (พระองค์เจ้าคำรบ) เป็นทหาร

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช มีบุตร-ธิดา 3 คน 

ม.ร.ว.เสนีย์ เดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเทรนต์ (Trent College) เมืองนอตทิงแฮม ประเทศอังกฤษ และศึกษาต่อปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ที่ วิทยาลัยวอร์สเตอร์ (Worcester College) แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) เมืองออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ แล้วสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสอง หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่สำนักเนติบัณฑิตอังกฤษ ณ สำนักเกรย์อินน์ ในกรุงลอนดอน ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง ได้รับรางวัลเป็นเงิน 300 กีนีย์ จากสำนักกฎหมายอังกฤษ  และทางโรงเรียนเทรนต์ (ตอนเรียนสมัยมัธยมปลาย) ได้ประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนหนึ่งวันเพื่อเป็นการระลึกถึง และได้เรียกวันนั้นว่า "วันเสนีย์" (Seni Day)

ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเคยสอนวิชากฎหมายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

สมัยที่ 1 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 ของไทย : 17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489

สมัยที่ 2 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 35 ของไทย : 15 กุมภาพันธ์ 2518 - 13 มีนาคม 2518

สมัยที่ 3 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 37 ของไทย : 20 เมษายน 2519 - 25 กันยายน 2519

สมัยที่ 4 : คณะรัฐมนตรีคณะที่ 38 ของไทย : 25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519

หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ ปี 2522 ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเอกมัย ใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ และรวบรวมงานประพันธ์ต่าง ๆ ที่เคยแต่งไว้ก่อนหน้านี้และแต่งเพิ่มเติม เช่น ประชุมสารนิพนธ์, แปลกวีนิพนธ์, ชีวลิขิต เป็นต้น รวมทั้งการวาดรูป ทั้งรูปสีน้ำ สีน้ำมัน รูปสเก็ตซ์ เล่นดนตรี แต่งเพลงและปลูกไม้ดอก โดยเฉพาะกุหลาบ ซึ่งล้วนเป็นงานอดิเรกที่ทำเป็นประจำ

ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สิริอายุได้ 92 ปี 2 เดือน 3 วัน

ดวงชาตาของท่าน ดาวสติปัญญาอยู่ในระดับสูงส่งที่สามารถเรียนถึงระดับ ดร. ก็ได้ แต่ดาวบริวารไม่ค่อยเอื้ออำนวยเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากลูกพรรค และธรรมดาของคนราศีนี้จะเป็นเหมือนคนใจเย็นมากและค่อนข้างเชื่องช้ามาก ทำนองทองไม่รู้ร้อน ถึงขั้นคนใจร้อนบางราศีอาจจะไม่อดทนกับความอืดอาดของคนราศีพฤษภ ดาวในดวงชาตานี้ยังบ่งบอกความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และการประพันธ์ที่เป็นระดับมืออาชีพอีกด้วย

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

12 มีนาคม 2564: 10.48 น.

แหล่งข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

11 มีนาคม 2564

นายทวี บุณยเกตุ นายกฯ คนที่ 5

 รองอำมาตย์โททวี บุณยเกตุ นายกฯ คนที่ 5

HistAstro.blogspot.com

Thawee Boonyaket, 5th Prime Minister of Thailand;
Image Credit: Wikimedia Commons


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

รองอำมาตย์โท ทวี บุณยเกตุ เป็นบุตรของพระยารณชัยชาญยุทธ์ (ถนอม บุณยเกตุ) กับคุณหญิงทับทิม รณชัยชาญยุทธ์ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 ปีมะโรง เวลา 13.20 น. ที่อำเภอกันตัง (ขณะนั้นเป็นอำเภอเมืองตรัง) จังหวัดตรัง โดยชื่อ ทวี มาจากการที่บิดาและมารดาสมรสกันในวันพระราชพิธีทวีธาภิเศกในรัชกาลที่ 5 เมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้ว บุคคลที่เข้าร่วมพระราชพิธีจึงมางานสมรสต่อโดยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ติดเหรียญตราทวีธาภิเษกเข้าร่วมงานเลย

หลังจากจบการศึกษาในประเทศไทย นายทวี บุณยเกตุได้เดินทางไปศึกษาต่อที่คิงส์คอลเลจลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นได้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชากสิกรรมจากมหาวิทยาลัยกรีนยอง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2468 และรับราชการที่กระทรวงเกษตราธิการ หน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นจนเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมประมง เมื่อ พ.ศ. 2478 จากนั้นย้ายมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2482 และขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2483

นายทวี บุณยเกตุ เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึงปี พ.ศ. 2489 นับเป็นคนที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ต่อจากพลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน

รองอำมาตย์โท ทวี บุณยเกตุ สมรสกับคุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สิริอายุได้ 66 ปี 11 เดือน 23 วัน

ดาวในดวงชาตาบ่งบอกถึงความถนัดด้านการเกษตรอย่างดีเยี่ยม มีดาวมหาอุจจ์ถึงสองดวงที่เด่นด้านชื่อเสียงและสติปัญญา รวมถึงดาวอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานดี แม้แต่ดาวกาลกิณีวันเกิดก็กลายเป็นดาวให้คุณ และมีดาวคุ้มโทษแคล้วคลาดในตัว ดวงชาตายังบอกถึงความใจกล้าบ้าบิ่น ขณะเดียวกันก็มีสติปัญญาไม่ธรรมดา มีไหวพริบเป็นเลิศ และทรัพย์สมบัติมากมาย เห็นได้จากการที่ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิทางการศึกษาชื่อ มูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ ซึ่งให้ความช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภา ผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ใช้ชื่อท่านเป็นชื่อห้องประชุม "ห้องประชุม ทวี บุณยเกตุ" ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

11 มีนาคม 2564: 16.46 น.

แหล่งที่มาข้อมูล

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ทวี บุณยเกตุ

พ.ต.ควง อภัยวงศ์ นายกฯ คนที่ 4

พ.ต.ควง อภัยวงศ์ นายกฯ คนที่ 4 (นายก 4 สมัย)

Khuang Abhaiwongse, 4th Prime Minister of Thailand;
Credit Wikimedia Commons:


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

พ.ต.ควง อภัยวงศ์ เกิดวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 เวลา 10.15 น. ณ จังหวัดพระตะบอง ซึ่งขณะนั้นอยู่ในมณฑลบูรพา ราชอาณาจักรสยาม (ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา) เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ผู้สำเร็จราชการจังหวัดพระตะบอง กับนางรอด (บิดาท่านมีภริยาหลายคนมาก)

พ.ต.ควง อภัยวงศ์ สมรสกับคุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ มีบุตร 3 คน 

ท่านมีศักดิ์เป็นพระปิตุลา (อา) ในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 และเป็นพระประยูรญาติของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

ท่านเคยรับราชการเป็นนายช่างผู้ช่วยโท แผนกกองช่างโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข จนได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และได้รับพระราชทานยศพันตรีปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ เมื่อคราวร่วมสงครามอินโดจีนในปี 2484 และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ แต่ต่อมาลาออกจากบรรดาศักดิ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2484 ในสงครามครั้งนี้ ท่านได้ทำหน้าที่เป็นนายทหารช่างผู้คุมงานก่อสร้างถนนไปเชียงตุง และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานการรับมอบดินแดนมณฑลบูรพาจากอินโดจีนฝรั่งเศสด้วย

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

สมัยที่ 1 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 11 : 1 สิงหาคม 2487- 31 สิงหาคม 2488 

สมัยที่ 2 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 14 : 31 มกราคม 2489 - 18 มีนาคม 2489 

สมัยที่ 3 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 19 : 10 พฤศจิกายน 2490 - 6 กุมภาพันธ์ 2491

สมัยที่ 4 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 20 : 21 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491

พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคระบบทางเดินหายใจขัดข้อง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2511 ขณะอายุได้ 65 ปี โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต

ดวงชาตาบ่งบอกว่าท่านมีความสามารถในการพูดอย่างมากและมีความกล้าพูดแบบที่คนอื่นไม่ค่อยกล้าด้วย ผู้เขียนได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นคนมีอารมณ์ขัน แต่ไม่เคยฟังว่าท่านเคยพูดหรืออภิปรายว่าอย่างไรบ้าง และดวงชาตาท่านยังเป็นดวงแคล้วคลาดจากอันตรายร้ายแรงอีกด้วย

ปีที่ท่านถึงแก่กรรมสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฆาต ปัศวชีโว และดาวอายุเป็นกาลกิณีจรด้วย

หลังการถึงแก่อสัญกรรม พรรคประชาธิปัตย์ได้ก่อตั้ง มูลนิธิควง อภัยวงศ์ ขึ้นตามเจตนารมณ์ และให้ชื่ออาคารที่ทำการของพรรคหลังแรกว่า "อาคารควง อภัยวงศ์" เพื่อรำลึกถึงท่านด้วย

นอกจากนี้ยังมีอนุสรณ์ถึงท่านอยู่ที่ "บ้าน 100 ปี ควง อภัยวงศ์" ต.เกาะยม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อีกแห่งหนึ่งด้วย

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

11 มีนาคม 2564: 14.36 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

10 มีนาคม 2564

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกฯ คนที่ 3

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกฯ คนที่ 3

HistAstro.blogspot.com

Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, 3rd Prime Minister of Thailand;
Image Credit: Wikimedia Commons
วันพุธ 29 กรกฎาคม 2439 ปีวอก
วันพุธ 14 กรกฎาคม 2440 ปีระกา

หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ชื่อเดิม แปลก ขีดตะสังคะ เกิดวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2440 เวลา 7.20 น. ณ บ้านเรือนแพ 2 ชั้น ปากคลองบางเขนเก่า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของนายขีด กับนางสำอาง ขีดตะสังคะ สมรสกับท่านผู้หญิงละเอียด (พันธุ์กระวี) ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายกะทันหัน ณ บ้านพักที่ตำบลซากามิโอโน ชานกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2507 เวลาประมาณ 20.30 น. รวมอายุได้ 67 ปี

วันเวลาเกิดที่หาได้จากสองแหล่งแตกต่างกัน ดวงชาตาที่เกิดปีวอกจะเป็นดวงชาตาของคนดัง มีชื่อเสียง มั่งคั่ง มีอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนดวงชาตาปีระกา ดูจะเป็นดวงคนไม่อยากมีคู่ มีคู่ยาก และต้องเลิกรากับคู่อย่างน้อยสักครั้ง ผิดกับประวัติที่สมรสตั้งแต่อายุ 20 ปี ส่วนท่านผู้หญิงเพิ่งอายุเพียง 15 ปี และไม่มีข้อมูลว่าสมรสใหม่

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

10 มีนาคม 2564: 15.32 น.

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกฯ คนที่ 2

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน) นายกฯ คนที่ 2

HistAstro.blogspot.com

Phraya Phahol, 2nd Prime Minister and Army general of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons.


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ชื่อเดิม "พจน์ พหลโยธิน" เกิดวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2431 ปีชวด เวลา 03.35 น. ณ บ้านหน้าวัดบูรณะ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพระยาพหลพลพยุหเสนา (กิ่ม พหลโยธิน) กับคุณหญิงจับ 

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาสมรสกับคุณหญิงพิจ พลพยุหเสนา (หย่า) ต่อมาสมรสกับท่านผู้หญิงบุญหลง พลพยุหเสนา 

ท่านล้มป่วยลงด้วยโรคอัมพาตเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2488 เนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2490 เวลา 3.05 น. รวมอายุได้ 58 ปีเศษ

ปัจจุบันมีการสร้างพิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา อยู่ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

10 มีนาคม 2564: 14.00 น.

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกฯ คนที่ 1

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกฯ คนที่ 1

HistAstro.blogspot.com

Phraya Manopakorn Nititada, 1st Prime Minister of Siam;
Image Credit: Wikimedia Commons


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

ชื่อเดิมว่า "ก้อน หุตะสิงห์" เกิดวันอังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2427 เพลาจวนเที่ยง ที่จังหวัดพระนคร บุตรของนายฮวด กับ นางแก้ว หุตะสิงห์ สมรสกับคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิตย์ สามเสน) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455 (คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดาถึงแก่กรรมจากอุบัติเหตุเวลา 12.35 นาฬิกา ของวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2473) 

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ภายหลังการทำรัฐประหารของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ท่านถูกเนรเทศไปยังปีนังด้วยรถไฟ ซึ่งพระยามโนปกรณนิติธาดาก็ได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอยู่ที่ปีนัง ตราบจนถึงแก่อสัญกรรม

หลังการเสียชีวิตของคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา พระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงใช้ชีวิตคู่กับคุณเชย หุตะสิงห์ และมีบุตรคนเดียวคือ คุณตุ้ม หุตะสิงห์

พระยามโนปกรณ์นิติธาดาถึงอสัญกรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2491 รวมอายุได้ 64 ปีเศษ

ปัจจุบันอังคารธาตุของเจ้าคุณมโนปกรณ์นิติธาดาและคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา บรรจุอยู่ที่กำแพงแก้ว หน้าพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

10 มีนาคม 2564: 13.11 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล

พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)

“รักที่จากไปไกล” ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกฯ คนแรกของไทย

06 มีนาคม 2564

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ดวงพระที่แท้จริง (บวชนาน)

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
ดวงพระที่แท้จริง (บวชนาน)


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

หลังจากหลายตอนที่พูดถึงเรื่องคู่และเรื่องดาวแห่งรูปรสกลิ่นเสียง มาถึงตอนนี้ผู้เขียนขอกราบอาราธนาดวงชาตาพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) มานำเสนอ ตามบันทึกของโหรยุคก่อน ท่านเกิดวันพฤหัสบดี (วันครู) แรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีขาล เวลาราวเที่ยงคืน ณ บ้านริมแม่น้ำท่าจีน หลายปีก่อนพระคุณเจ้ารูปหนึ่งแถบสุพรรณบุรีได้เมตตาชี้ให้ผู้เขียนดูว่าบ้านเก่าของท่านเจ้าประคุณฯ อยู่ฝั่งโน้นของแม่น้ำแถวตลาดศรีประจันต์

ดูจากดวงชาตาฐานะทางบ้านก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะมีทั้งดาวศรีมนตรีในเรือนเดช ดาวการเงินวินาศลัคนาแต่ดาวคุณธรรมสูงส่ง บ่งบอกว่าใจบุญสุนทานมีเท่าไหร่ทำบุญบริจาค สละออก ไม่เสียดาย ไม่ยึดติดทรัพย์สมบัติ และดาวกามกิเลสวินาศลัคนา ดวงชาตาเช่นนี้ ถ้าเป็นพระก็บวชได้นาน ผ้าเหลืองไม่ร้อนง่ายๆ เหมือนคนที่มีดาวกามกิเลสกุมลัคนา แถมมีดาวองค์เกณฑ์ที่ดีด้วยบ่งบอกว่าจะมีทายกทายิกาแม่ออกอุบาสิกาอุปถัมภ์ใส่บาตรไม่เดือดร้อนเรื่องลาภสักการะ และแม้จะมีมากมายก็ไม่ยึดติดเพราะดาวกามกิเลสวินาศลัคนา

ดาวครูได้ตำแหน่งมหาจักรนำหน้าลัคนา บ่งบอกถึงสติปัญญาเป็นเลิศสุดๆ ตามหลักฐานที่ระบุไว้ในตำราของโหรฯ ยุคเก่าในข้อสังเกตในวิชาโหราศาสตร์ โดย ท่าน อ.อายัณโฆษ กล่าวว่า "พระพฤหัสบดี (๕) เป็นสองแก่ลัคนา สมองใส เสมอด้วยก้อนแก้ว"

ดาวอายุกุมดาวกาลกิณีวันเกิด ท่านจึงมีสารพัดโรครุมเร้า ถ้าเป็นเราๆ ท่านๆ อาจถอดใจลาโลกไปแล้ว แต่ผู้มีสมาธิปัญญาระดับท่านย่อมข่มไว้ได้ด้วยสมาธิธรรมและมีอายุวัฒนะยืนยาวมาถึง 82 ปีแล้ว นอกจากนี้ในดวงชาตายังมีดาวคุ้มโทษอีกดวงเล็งลัคนาด้วยแม้จะมีโรคมากก็ช่วยปกป้องคุ้มครองท่านไว้ให้อายุยืนยาวได้อีกทางหนึ่ง

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

6 มีนาคม 2564: 15.45 น.


อยากรัก อยากเลิก เรื่องของคนมีคู่

 อยากรัก อยากเลิก เรื่องของคนมีคู่

HistAstro.blogspot.com


หน้าแรกโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์: HistAstro.blogspot.com

สุภาพสตรีท่านหนึ่งได้ส่งวันเวลาเกิดมาให้ผู้เขียนวิเคราะห์ดวงชาตา ดวงชาตาของเธอโดดเด่นในเรื่องคู่จนทำให้ผู้เขียนอดไม่ได้ที่จะขออนุญาตเธอเพื่อนำมาเขียนวิเคราะห์เป็นตอนใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของดวงชาตาแล้วจึงได้เขียนตอนนี้ขึ้นมาให้ท่านได้อ่านกัน

ในเรือนคู่ของลัคนามีดาวแห่งการทำลายล้างอยู่ แทบจะบอกได้ทันทีว่ามีคู่ยากมาก ไม่ก็มีคู่เมื่ออายุมากแล้ว แต่ถ้ามีคู่ตั้งแต่อายุน้อยๆ ก็ต้องเลิกรากันในเวลาไม่นาน ในดวงชาตาของเธอดาวแห่งรูปรสกลิ่นเสียงไม่ได้วินาศเหมือนกับดวงชาตาพระที่บวชนานๆ อย่างที่เคยเล่าในตอนก่อนๆ ทำให้เธอจึงยังมีความคิดที่จะมีคู่อยู่เสมอ แม้ว่าเธอจะผิดหวังกี่ครั้งก็ตาม 

ปีนี้ดาวคู่ของเธอเป็นกาลกิณีจร บ่งบอกว่ามีปัญหากับคู่ ทะเลาะกับคู่ ต้องอยู่ห่างกัน ตั้งแต่หลังวันเกิดปี 2563 แต่พอหลังวันเกิดปี 2564 ดาวคู่จะกลับเป็นมนตรีจร บ่งบอกว่าคู่จะกลับมาคืนดีกันหรือไม่เธอก็จะพบกันคนใหม่ที่ถูกใจก็ได้

คู่ของเธอจะมีหน้าตาออกสี่เหลี่ยม มีกรามชัด มีฐานะดี อายุสูงกว่าหลายปี แต่ชอบชวนทะเลาะและมีปัญหากันเป็นประจำ นอกจากนี้ในเรือนคู่ยังมีดาวแห่งความทุกข์ยากชักช้าจับคู่กับดาวคู่ของเธอ แถมเป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วย การทะเลาะเบาะแว้งกับคู่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ในบางคนอาจถึงขั้นลงไม้ลงมือได้ แต่ในดวงชาตาของเธอจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะดาวคุณธรรมกุมลัคนา บ่งบอกว่าเธอเป็นคนใจบุญสุนทาน ตรงไปตรงมา และตามตำราว่าเธอจะเป็นคนที่ตรงระเบียบสุดๆ ใครมาย้ายของที่จัดไว้รู้เลย และเธอจะรักสวยรักงามบ้านช่องจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยและชอบปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่นั่งที่นอนของใช้ในบ้านอยู่เสมอ รวมถึงมีการเดินทางบ่อยๆ ด้วย

ดาวเงินกุมลัคนาร่วมกับดาวที่มีคุณภาพดีหลายอย่าง ฐานะของเธอจึงไม่ใช่แบบเราๆ ท่านๆ เข้าข่ายเจ้าสัวเลยทีเดียว ถ้าจะให้ถูกต้องเรียกเถ้าแก่เนี้ย แต่เธอก็ต้องมีการตกระกำลำบากหนักๆ แรงๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในบางช่วงของชีวิต และเข้าข่ายมีการบาดเจ็บถึงขั้นผ่าตัด หรือไม่ก็เป็นการศัลยกรรมความงามก็เป็นได้ ดาวพระคุ้มครองลัคนาเธออยู่ เธอจึงมีดวงชาตาที่แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆ ทั้งหลายในที่สุด

เดือนเมษายน 2564 ดาวให้คุณจะมาถึงลัคนาของเธอ ทำให้กิจการและการเงินของเธอจะเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง รวมถึงอาจมีการปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ ต่อเติมที่อยู่ที่ทำงาน หรือไม่ก็มีบ้านหลังใหม่ก็เป็นได้

สายวิชาที่ผู้เขียนเรียนมาไม่มีการเสดาะเคราะห์ต่อชะตา เพราะมีหลักฐานชัดเจนในระดับปรมาจารย์รุ่นก่อนที่แม้จะรู้ว่าต้องเกิดอุบัติเหตุก็ทำได้เพียงรอเวลาให้ศีรษะแตกเท่านั้น หรือแม้จะวิเคราะห์วันเวลาที่จะถึงแก่กรรมได้ก็ทำได้เพียงถือดอกไม้ไว้ในมือนอนรอเวลามรณกรรมเท่านั้น

คนที่มีปัญหาเรื่องคู่แบบนี้ ทางโหราศาสตร์ได้แนะวิธีแก้ไขหลายวิธีตั้งแต่แยกเตียง แยกห้อง หรือคนที่มีคู่ทำงานอยู่ห่างกัน นานๆ เจอกันที ก็ถือว่าแก้ดวงชาตาไปในตัว บางรายอาจถึงขั้นจดทะเบียนหย่าหรืออยู่กันคนละบ้านไปเลย พอพ้นช่วงดาวคู่เป็นกาลกิณีจรหรือดาวร้ายพ้นไปจากเรือนคู่ ค่อยกลับมาเจอกันใหม่ หรือไปหากันเฉพาะตอนที่คิดถึงกันเท่านั้น อย่างนี้ก็จะมีคู่ที่อยู่กันยาวนานขึ้น ไม่ถึงกับเลิกราแยกย้ายจากกัน การมีปัญหาเรื่องคู่ในบางคู่ก็เพราะการอยู่ใกล้ชิดกัน สิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบก็จะรบกวนชีวิตจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอ ถ้าในดวงชาตาบอกว่าอยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้ ก็ต้องปรับให้เป็นไปตามดวงชาตา เพราะถ้าพยายามฝืนดวงชาตา สุดท้ายก็คือแยกทางกันในที่สุดอยู่ดี 

ส่วนในรายที่ดาวรูปรสกลิ่นเสียงได้ตำแหน่งไม่ดีหรือวินาศลัคนา ก็ไม่สนใจจะมีคู่อยู่แล้ว ต่อให้ดวงชาตามีปัญหาเรื่องคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร จึงสบายตัวสบายใจและมีความสุขได้ถึงแม้จะไม่มีคู่ ต่างกับคนที่อยากมีคู่คนละขั้ว เรื่องอย่างนี้จึงว่ากันไม่ได้ เพราะธาตุขันธ์และความต้องการของแต่ละคนนั้นต่างกัน

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

6 มีนาคม 2564: 14.09 น.

01 มีนาคม 2564

ดูดวงฟรี 5000 ดวง วิเคราะห์ลัคนาราศีเกิดตามเวลาตกฟาก

ดูดวงฟรี 5000 ดวง 

วิเคราะห์ลัคนาราศีเกิดตามเวลาตกฟาก

Image Credit: pixabay.com

หลังจากผู้เขียนได้นำเสนอโพสต์โหราศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์มาระยะหนึ่งแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าหากเปิดรับการพยากรณ์ฟรีแก่บุคคลทั่วไป 1 คำถามที่สำคัญสำหรับแต่ละท่าน อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนในยุคนิวนอร์มอลซึ่งไม่สามารถไปมาหาสู่กันและประกอบอาชีพได้ตามปกติในระยะนี้ และท่านอาจจะได้แนวทางในการวางแผนรับมือกับอนาคตที่ยังมองไม่เห็นเป้าหมายในรอบนี้ได้ดีขึ้น

ข้อมูลที่ท่านต้องระบุ (ในช่อง โพสต์ความคิดเห็น (Post a Comment) ที่เขียนว่า ป้อนความคิดเห็นของคุณ... แสดงความคิดเห็นในฐานะ: ระบุชื่อ/ไม่ระบุชื่อก็ได้ แล้วติ๊กยืนยันว่าท่านไม่ใช่หุ่นยนต์ เสร็จแล้วคลิก "เผยแพร่" เพื่อส่งข้อมูลถึงผู้วิเคราะห์ดวงชาตา)

1) ชื่อจริง หรือ ชื่อเล่น หรือ ชื่อสมมุติก็ได้ 
2) เพศ หญิง/ชาย/ทางเลือกอื่นๆ
3) วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด
4) เวลาเกิด จำเป็นต้องระบุกี่โมงกี่นาที ถ้าจำไม่ได้ควรดูสูติบัตรใบเกิด ถ้าบอกคร่าวๆ โอกาสพยากรณ์ผิดพลาดสูง หากท่านระบุเพียงคร่าวๆ ท่านอาจได้ข้อมูลเพียงลัคนาราศีเกิดและคำพยากรณ์เพียงคร่าวๆ ว่าคนราศีนี้ดวงชาตาเป็นอย่างไรเท่านั้น ไม่สามารถเจาะจงเฉพาะตัวท่านได้ เนื่องจากดาวในดวงชาตาของท่านจะคลาดเคลื่อน อยู่ผิดราศีได้
5) จังหวัดที่เกิด ถ้าจำไม่ได้ระบุ จำไม่ได้
6) โครงหน้า โปรดบรรยายอย่างละเอียดที่สุดเพราะจำเป็นต้องใช้แยกราศีเกิดของท่าน (ที่จริงต้องการภาพถ่ายหน้าตรงของท่าน แต่บล็อกนี้ไม่มีระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวจึงต้องขอให้ท่านบรรยายแบบละเอียด หากท่านใดไม่ประสงค์บรรยาย โปรดส่งลิงค์ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายมาได้ที่อีเมล histastro@gmail.com โดยให้ท่านสวมแว่นตาดำหรือเซ็นเซอร์ภาพของท่านได้ตามต้องการเหลือเพียงให้เห็นโครงหน้าถือว่าใช้ได้) คำบรรยายใบหน้า ได้แก่ กลม/รี/ยาวรี/สี่เหลี่ยม/สามเหลี่ยม/สี่เหลี่ยมยาว/สี่เหลี่ยมสั้น/คางใหญ่กว่าหน้าผาก/คางแหลม/คางมน/มีกราม/แก้มพอง/หน้าผากกว้างคางแหลม/หน้าผากกว้างคางมน/หน้าผากแคบ/หน้าผากแบนราบ/จมูกโต/จมูกแหลม/จมูกเตี้ย/จมูกมองเห็นรูเปิดชัด/จมูกมองไม่เห็นรูชัด/อื่นๆ ที่ท่านอยากบอก
7) โหนกแก้ม มีโหนกแก้มเห็นชัดเจนหรือไม่ แก้มพองหรือไม่
8) เห็นกรามขึ้นชัดเจนหรือไม่ (กรามคือส่วนด้านข้างของใบหน้าถัดไปจากแก้ม)
9) ริมฝีปาก หนาหรือบาง
10) สีผิว ขาว/สองสี/ดำแดง/คล้ำ/ดำมาก/ดำแดดไม่โดนแดดผิวขาว
11) ความสูง ถ้าจำไม่ได้ใช้ประมาณได้
12) น้ำหนัก ถ้าจำไม่ได้ใช้ประมาณได้
13) ลักษณะการพูดโดยปกติท่านเป็นคนพูดเสียงดัง/ปกติ/เบา
14) เรื่องที่ต้องการถามเกี่ยวกับดวงชาตาของท่าน

เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้เขียนจะให้แม่แบบเพื่อคัดลอกไปกรอกข้อมูลต่อในช่อง "โพสต์ความคิดเห็น"  (Post a Comment) โดยให้ท่านกรอกข้อมูลหลังเครื่องหมาย ":" (โคลอน) เพื่อส่งข้อมูลถึงผู้วิเคราะห์ดวงชาตา แต่ถ้าท่านทำไม่เป็น ท่านสามารถเขียนบรรยายในช่อง "โพสต์ความคิดเห็น" (Post a Comment) เกี่ยวกับหน้าตาของท่านอย่างละเอียดได้ แล้วเลือกแสดงความคิดเห็นในฐานะ (เลือกตามต้องการ หรือ ไม่ระบุชื่อก็ได้) จากนั้นโปรแกรมอาจให้ท่านติ๊กยืนยันว่า ท่านไม่ใช่หุ่นยนต์ เมื่อท่านผ่านขั้นตอนยืนยันแล้ว ให้กดปุ่ม "เผยแพร่" ("Publish")

แม่แบบสำหรับคัดลอกไปกรอกข้อมูล

1) ชื่อ:
2) วัน/เดือน/ปี:
3) ญ/ช/ทางเลือก:
4) เวลา:
5) จังหวัด:
6) โครงหน้า:
7) โหนกแก้ม ชัด/ไม่ชัด:
8) กราม ชัด/ไม่ชัด:
9) ปาก หนา/บาง:
10) สีผิว:
11) ความสูง:
12) น้ำหนัก:
13) พูดดัง/ปกติ/เบา:
14) ถามเรื่อง:

หากมีผู้ขอรับบริการมาก ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า ท่านอาจต้องใช้เวลาในการรอที่นานพอสมควรเพื่อการวิเคราะห์ดวงชาตา ขอให้ท่านติดตามในวันต่อๆ ไปหากยังไม่มีคำตอบ และหากเกิน 7 วันหรือนานเกินไป ท่านสามารถโพสต์ใหม่อีกครั้งได้

ฤทธิ์พยากรณ์@โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์

1 มีนาคม 2564

ดวงคนดัง แจ็คแฟนฉัน ว่าที่เจ้าสัวคนใหม่

ดวงคนดัง แจ็คแฟนฉัน ว่าที่เจ้าสัวคนใหม่ HistAstro.blogspot.com Image Credit: มิวสิควิดีโอ 'เกิดมาเพื่ออกหัก' เพลงรักเพลงแรกในชีวิตขอ...